Książka
  Równość i korzyść. Amartyi Kumar Sena koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej, Wydawnictwo UEK, Kraków 2011 [więcej]
Artykuły
2013
 1. Okrucieństwo jako paradygmat zła moralnego. Między utylitaryzmem a kantyzmem w: Etyka a zło, red. D. Probucka, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
2012
 1. Rynek jako „narzędzie” pomocy potrzebującym. Etyczne aspekty marketingu społecznie zaangażowanego, "Prakseologia", nr 153/2012, s. 297-314.
 2. Filek J., Kwarciński T., Etyka pożytku – utylitaryzm, w: W. Gasparski (red.), Biznes, odpowiedzialnoœć, Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
 3. Ethics of Business or Ethics for Business? Two Models for Teaching Business Ethics, "Management and Business Administration. Central Europe", No. 3/2012, p. 42-49. Available at SSRN - [kliknij tutaj]
2010
 1. Konsekwencjalizm prima facie. Problem normatywności w filozofii Amartyi Kumar Sena, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 846, 2010, s. 37-46.
 2. Dobro wspólne i sprawiedliwość. Idee konkurencyjne czy komplementarne?, w: Dobro wspólne, red. D. Probucka, Wyd. Naukowe UP, Kraków 2010,  s. 243-250.
2009
 1. Racjonalność ekonomiczna i zasady moralne, w: Człowiek i jego decyzje, red. K. A. Kłosiński, A. Biela, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 145-155.
 2. "Mistrz-ueczeń" kontra "usługodawca-klient". Refleksje na temat zmiany paradygmatu w edukacji, "Analiza i Egzystencja", nr 10/2009, s. 147-150 (wraz z Agnieszką Salamuchą).
2007
 1. Sprawiedliwość czy efektywność? Analiza wykorzystująca ekonometryczny modelu wzrostu gospodarczego z historycznie optymalnym zróżnicowaniem płac, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr 213, 2007, s. 109-124.
 2. Racje na rzecz równości. Spór Roberta Nozicka z Bernardem Williamsem na temat uzasadnienia równości dystrybutywnej, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym", t. X, nr 1, 2007, s. 247-257.
 3. Moralny wymiar równości szans w świetle dokumentów Unii Europejskiej, w: Unia Europejska. Integracja - Konkurencyjność - Rozwój, K. A. Kłosiński (red.), Wyd. KUL, Lublin 2007 s. 339-349.
 4. Strategie obrony człowieka przed nieograniczonymi żądaniami, „Prakseologia" nr 147/2007, s. 65-76.
2006
 1. Granice moralnej odpowiedzialności za problem światowego ubóstwa, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym", t. IX, nr 1, 2006, s . 233-244. Fragmenty tekstu zostały zamieszczone na stronie http://www.kombonianie.pl
 2. Możliwości czy dobra pierwotne? Dyskusja A. Sena z J. Rawlsem na temat właściwej przestrzeni sprawiedliwości, „Roczniki Filozoficzne", t. LIV, nr 1, 2006, s. 81-106.
 3. Komu pomóc w pierwszej kolejności? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem, „Prakseologia", nr 146/2006, s. 31-50.
2005
  Niewidzialna doktryna Adama Smitha, Rec.: Stefan Zabieglik, Adam Smith, Wiedza Powszechna, Warszawa 2003, ss. 309, „Zeszyty Naukowe KUL", nr 1 (189), Lublin 2005, s. 96-101.
2004
  Zagadnienie sprawiedliwości w relacjach przedsiębiorstwo-konsumenci, w: Ład rynkowy a ład moralny, J. Kubka (red.), Politechnika Gdańska WZiE, Gdańsk 2004, s. 77-90.
Working Paper
  Impartiality as the Basis of Global Justice (April 8, 2011). Available at SSRN - [kliknij tutaj]
Popularyzacja filozofii
2010
 1. Klęska głodu w Bengalu - studium przypadku
 2. Kredyt prawem człowieka (Grameen Bank) - studium przypadku
 3. Woda dla Sudanu- studium przypadku
 4. Wojna o koltan - studium przypadku
2009
  Poszanowanie własności a wymogi sprawiedliwości, w: Własność to odpowiedzialność. Informator Uniwersytetów III Wieku, Nowy Sącz 2009, s. 22-25.
2007
  Pierścień Gygesa, czyli problem przyzwoitości. Scenariusz lekcji etyki, filozofii lub godziny wychowawczej dla klas gimnazjalnych, "Zeszyty Szkolne", nr 3 (25), 2007, s. 86-88.
2006
 1. Czy istnieją granice wolności słowa. Scenariusz lekcji etyki, wiedzy o społeczeństwie lub godziny wychowawczej dla klas ponadgimnazjalnych, "Zeszyty Szkolne", nr 3 (21), 2006, s. 104-110.
 2. Platoński mit jaskini, czyli skąd się biorą rzeczy? Scenariusz lekcji filozofii dla klas gimnazjalnych, "Zeszyty Szkolne", nr 4 (22), 2006, s. 84-86.
 
© tk 2011