Konferencje naukowe
 1. Betterness vs. Goodness. The metaethical critique of non-worseness claim, EBEN Annual Conference, Berlin 12-14 June 2014.
 2. "Nie gorzej niż…" Dlaczego liberalne uzasadnienie wyzysku jest nieprzekonujące? XVIII Konferencja „Etyka w życiu gospodarczym”, Łódź 19-20.05.2014.
 3. Bezstronność jako warunek sprawiedliwości, Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena, Kraków 21.11.2013
 4. Sprawiedliwość i wybór społeczny. Amartyi Sena komparatywna teoria sprawiedliwości, FILOZOFIA & EKONOMIA: Idea sprawiedliwości Amartyi Kumar Sena, Kraków 24.05.2013.
 5. Problem arbitralności interpersonalnych porównań użyteczności, Ekonomia/kultura/wartości. U źródeł nauk społecznych oraz nauk o kulturze w 150 rocznicę urodzin Heinricha Rickerta, Gdańsk 15-17.05.2013
 6. Problem usprawiedliwienia moralnego w kontekście społeczno-gospodarczym, XVI konferencja „Etyka w życiu gospodarczym", Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 17.05.2012.
 7. Biznes z perspektywy etycznej czy etyka z biznesowego punktu widzenia? O dwóch modelach nauczania etyki biznesu, Etyka biznesu: edukacja na uczelni i w firmie, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 7.11.2011.
 8. Rynek jako "narzędzie" pomocy potrzebującym, Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym, Katedra Filozofii UEK, Kraków, 25-26.11.2011.
 9. Bezstronność jako podstawa sprawiedliwości globalnej, Dlaczego pomagać obcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ, Kraków, 11-12.12.2010.
 10. Ograniczenia autonomii konsumenta, Autonomia i jej ograniczenia, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Warszawa, 28-29.05.2010.
 11. Racjonalność ekonomiczna i zasady moralne, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek i jego decyzje", KUL, Lublin, 16-17.11.2009.
 12. Dobro wspólne i sprawiedliwość. Idee konkurencyjne czy komplementarne?, V Forum Etyczne, Kraków, 24-26.06.2009.
 13. Traf moralny jako problem sprawiedliwości dystrybutywnej, PTF Kraków,11.05.2009.
 14. "Mistrz-uczeń" Refleksje na temat zmiany paradygmatu w edukacji,VIII Polski Zjazd Filozoficzny, 18.09.2008 (wraz z Agnieszką Salamuchą).
 15. Konsekwencje prawdomówności w reklamie, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, 17.09.2008 (wraz z Katarzyną Kwarcińską).
 16. Moralny wymiar równości szans w świetle dokumentów Unii Europejskiej, wygłoszony na konferencji "Unia Europejska. Integracja - Konkurencyjność - Rozwój", Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Instytut Ekonomii KUL, 28.05.2007.
 17. Tanie gusta a sprawiedliwość dystrybutywna, wygłoszony na XI konferencji „Etyka w życiu gospodarczym", Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 10-11.05.2007.
 18. Sprawiedliwość czy efektywność? Wnioski z ekonometrycznego modelu wzrostu gospodarczego z historycznie optymalnym zróżnicowaniem płac, wygłoszony na konferencji Wzrost gospodarczy, rynek pracy i integracja międzynarodowa, organizowanej przez Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 23-24.06.2006.
 19. Racje na rzecz równości. Spór Roberta Nozicka z Bernardem Williamsem na temat uzasadnienia równości dystrybutywnej, wygłoszony na X konferencji „Etyka w życiu gospodarczym", Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 11-12.05.2006.
 20. Amartyi Sena teoria sprawiedliwości dystrybutywnej. Przegląd podstawowych idei, wygłoszony na Seminarium etyki biznesu, Zespół Etyki Biznesu Towarzystwa Naukowego Prakseologii, CEBI IFiS PAN, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 20.04.2006.
 21. Komu pomóc w pierwszej kolejności? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem, wygłoszony na konferencji „Prakseologiczne i etyczne aspekty podejmowania decyzji", Zespół Badawczy Etyki Życia Gospodarczego IFiS PAN, Warszawa 20.10.2005.
 22. Granice moralnej odpowiedzialności za problem światowego ubóstwa, wygłoszony na IX konferencji „Etyka w życiu gospodarczym", Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 12-13.05.2005.
Debaty
  Czy Twój telefon jest wart wojny? Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl, 15.11.2011.
 
© tk 2011